Menu

Jenny Åkermark, Linnéa Egnor Byström and Magnus Wiklund from NSC and Lasse Pohjala from VASEK.

201-02-13

Natural to Start from the Immediate Area When Striving for Export

Within the project Cleantech Kvarken the Corporate Reception was launched in autumn 2017, with the purpose of establishing new business connections between the cleantech companies on both sides of Bothnian Gulf. Business advisors and developers from the Technology Centre Merinova and VASEK are regularly in place in Örnsköldsvik, Umeå and Skellefteå a couple of days at the time to meet Swedish companies. In the same way business developers from Sweden come to Vaasa every month and are at the Finnish companies’ disposal for a couple of days.

Four meetings were held in January. All four companies have met the Swedish business developers last year and now it was time to, together with Magnus Wiklund, Jenny Åkermark and Linnéa Egnor Byström, review the progress and to further consider companies and people to contact.

Mauri Lieskoski from GeoPipe and Olav Nylund from VASEK.

Vasaföretaget GeoPipe GP Ab utvecklar och tillverkar produkter för utvinning av gratis energi, som finns lagrad i naturen. Företagets grundare Mauri Lieskoski vill dra nytta av möjligheten som Advisory Board erbjuder för att göra produkterna kända i Sverige inom Västerbotten regionen. GeoPipe GP har även produktionsverksamhet i Västerbotten.

– Vi har nog en återförsäljare i Stockholm, men även den här möjligheten bör utnyttjas när ett sådant alternativ erbjuds. Varje form av hjälp kommer att uppskattas för att få produkterna ut på marknaden, eftersom det tar mycket tid att göra de nya innovationerna kända, konstaterar Lieskoski.

Under mötet lyfter Wiklund fram även en kanske överraskande målgrupp, nämligen specialbyggnader såsom fängelser:

– Man räknar med att en fånges vattenförbrukning motsvarar konsumtionen i ett hushåll på tre personer. Kunde Geopipes produkt ge besparingar i sådana fall där kostnaderna för varmvatten eller uppvärmning förblir höga? funderar han.

Enligt vd Tapio Majaniemi från Ampner Ab, som är beläget i Runsor, har företaget inte tidigare haft resurser att söka sig på den svenska marknaden, men nu är det dags. Majaniemi är villig att göra en resa till Sverige för att träffa flera potentiella partners på en gång:

– Tack vare en fungerande båtförbindelse är det lätt att besöka Sverige, och det är mest naturligt att börja från närområdet, alltså från Umeå, när man strävar efter den svenska marknaden. Det finns möjligheter och det är därför vi söker sådana partners från Sverige, som vill ha tillväxt genom nya affärer, konstaterar Majaniemi.

Norcar Automation, ett företag inom industriell automatisering, tillverkar utrustning och robotar för olika produktionslinjer. Företaget skall nu sätta upp ett kontor i Vasaregionen och försäljningschef Kim Högkvist passade på att komma in på VASEK för att diskutera om möjligheterna på den svenska marknaden.

Åkermark och Egnor Byström listar de företag i Umeå och Örnsköldsvik områden, som kan ha behov av automatiseringsssystem:

– Ett företag håller på och flyttar till nya lokaler utanför Örnsköldsvik och det kan finnas behov av nya produktionslinjer i detta sammanhang. Jag kommer även på ett annat företag, som expanderar sin verksamhet, säger Egnor Byström.

GeoPipe GP AB from Vaasa develops and manufactures products for extraction of the free energy that is stored in nature. The founder of the company, Mauri Lieskoski wants to take advantage of the Corporate Reception to make the products known in Sweden and the Västerbotten region. GeoPipe GP also has production in Västerbotten.

- We have a retailer in Stockholm, but this opportunity should be used when such an option is offered. Any kind of help to get the products out on the market is appreciated since it takes a lot of time to make the new innovations known, says Lieskoski.

During the meeting Magnus Wiklund highlights a somewhat surprising target group, special buildings such as prisons.

- It is estimated that a prisoner’s water consumption corresponds to a consumption of a household of three people. Could GeoPipe’s product increase savings in such cases where the cost of warm water and heating are high? he asks.

According to CEO Tapio Majaniemi from Ampner AB, situated in Runsor, the company has previously not had the resources necessary to look at the Swedish market, but now it is time. Majaniemi is willing to travel to Sweden to meet several potential partners at once:

- Thanks to the boat connection it is easy to visit Sweden and it is most natural to start in the immediate area, Umeå, when striving for the Swedish market. There are opportunities and therefore we are looking for Swedish partners who want to grow through new business, says Majaniemi.

Norcar Automation, a company within industrial automation, develops equipment and robotics for different production lines. The company are placing an office in the Vaasa region and sales manager Kim Högkvist took the opportunity to come to VASEK to discuss the possibilities on the Swedish market.

Jenny Åkermark and Linnéa Egnor Byström list the companies in Umeå and Örnsköldsvik that might have a need for automation system:

A company is about to move to new venues outside Örnsköldsvik and there might be a need for new production lines when doing so. I am also thinking of another company which is expanding its business, says Egnor Byström

At the end of the meeting it is agreed to get back to the companies and deliver a list of people to contact who also has been informed of the Finnish companies’ products.

If the business opportunities in Sweden is of interest, please contact VASEK for the next Corporate Reception!


For more information:

Lasse Pohjala

Senior Business Advisor

+358 400 629 388

lasse.pohjala@vasek.fi

Establishment and internationalisation services; Business and industrial properties